Secure Sockets Layer (SSL) certificates are free

It is quite amazing that some (many?) hosting companies are still charging for Secure Sockets Layer (SSL) certificates, whereas those are now free:

  • either with WHM/cPanel using Let’s Encrypt (and the renewal are free & automatic!)
  • or using a third party like SSL For Free.

The word needs to go out that SSL is not an expense any more. Some certificates show a green bar in the browser (calledEVSSL forExtended Validation”) which means that the legal existence of the company is double checked (by a human). Those EV SSL are completely worthless: they do not improve the encryption. Consider this: 10 big IT companies have been reviewed and none of them are using EV SSL!

Conclusion: if you really want to invest for your business it will be better to spend your money towards Get Proper Hosting™.

Մեկնաբանություններ

Այնքան դատարկ այստեղ ... թողնել մեկնաբանություն!

Թողնել պատասխան

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվի.

Կողային գոտի