How WordPress killed the open source applications

Recently OpenSource application for Images Gallery was reviewed, and the best one was simply: a WordPress plugin!

WordPress killed all open source applications.

Or more precisely:

WordPress gave the minimum framework for new applications.

So if you are looking for a not so sophisticated application: look no further than a WordPress plugin!

Bình luận

Trống rỗng ở đây ... để lại bình luận!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thanh bên